Algemene Voorwaarden Je Eigen Sticker, onderdeel van JenDuMoulin (mei 2020).

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. JenDuMoulin: JenDuMoulin, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59967404. De volgende websites maken onderdeel uit van JenDuMoulin: jeeigenmok.nl, jeeigensticker.nl, jeeigenkleding.nl, fotoopfoamboard.nl en jendumoulin.nl.

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie JenDuMoulin een overeenkomst tot levering van een Product of tot het verrichten van een (grafische) dienst heeft gesloten, dan wel aan wie JenDuMoulin een aanbod tot het leveren van een Product of het verrichten van een dienst heeft gedaan.

c. Product: de producten die door JenDuMoulin worden aangeboden, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrukte kleding, mokken, tassen, foto’s op foamboard en stickers.

d. Voorwaarden: de in dit document opgenomen algemene voorwaarden van JenDuMoulin. De Voorwaarden staan vermeld op de website van JenDuMoulin.


Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JenDuMoulin zijn de Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 JenDuMoulin wijst iedere toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van derden expliciet van de hand.
2.4 Alle rechten en aanspraken als opgenomen in deze Voorwaarden ten behoeve van JenDuMoulin, zijn evenzeer bedongen ten behoeve van door JenDuMoulin ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen Klant en JenDuMoulin komt tot stand nadat de Klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst. Na bestelling door Klant kan de bestelling niet meer worden aangepast of geannuleerd door Klant.
3.2 JenDuMoulin is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd, deelt JenDuMoulin dit binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk mee aan Klant en is de overeenkomst beëindigd. JenDuMoulin is in dat geval geen enkele vergoeding verschuldigd aan Klant.
3.3.Indien Klant een offerte opvraagt bij JenDuMoulin, komt de overeenkomst tot stand na aanvaarding van Klant van de desbetreffende offerte.
3.4 JenDuMoulin kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen en Betaling
4.1 Alle door JenDuMoulin gehanteerde prijzen zijn in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2. Betaling voor Producten die besteld worden via de website van JenDuMoulin geschiedt vooraf en op de wijze zoals aangegeven op de website.
4.3 Betaling voor Producten na aanvaarding door Klant van een offerte van JenDuMoulin conform het bepaalde in artikel 3.3, vindt vooraf en zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen. JenDuMoulin heeft geen verplichting om te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst voordat de betaling is ontvangen op de door JenDuMoulin gespecificeerde rekening.
4.4 De Klant is verzendkosten verschuldigd. De verzendkosten zijn onder andere afhankelijk van de waarde en het gewicht van de bestelling en de plaats waar de bestelling moet worden afgeleverd. Actuele verzendkosten voor levering in Nederland zijn aangegeven op de website en worden zichtbaar voordat de bestelling definitief wordt geplaatst. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
4.5 Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke databestanden of ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Klant aangeleverde materialen of producten die JenDuMoulin tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan JenDuMoulin bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Indien hier sprake van is neemt JenDuMoulin vooraf contact op met Klant. Indien Klant geen akkoord geeft op een verhoging van de prijs, eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat Klant en JenDuMoulin tot enige vergoeding over en weer zijn gehouden.

5. Levering en Uitvoering
5.1 De door JenDuMoulin opgegeven levertijd is indicatief en wordt nagestreefd, maar is geen fatale termijn. Op zaterdag en zondag wordt er niet geleverd en op maandag is de levering beperkt.
5.2 Bestellingen die op zaterdag, zondag of op werkdagen na 16.00 uur geplaatst worden, worden pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.
5.3 Levering vindt plaats door een door JenDuMoulin geselecteerde bezorgdienst.
5.4 De bezorging van de Producten geschiedt op de plaats die door Klant is aangegeven. Wanneer een Product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, worden de extra verzendkosten bij u in rekening gebracht.
5.5 De tekst, afbeeldingen en overige ontwerpen die door de Klant worden aangeleverd voor gebruik op het Product, worden door JenDuMoulin gebruikt zoals aangeleverd door de Klant. Klant is er zelf voor verantwoordelijk dat teksten, foto’s, afbeeldingen, ontwerpen, etc. correct worden aangeleverd. Spelfouten worden door JenDuMoulin niet gecorrigeerd. Klant draagt er zorg voor dat de bestanden waarin afbeeldingen en/of logo’s worden geüpload, van voldoende kwaliteit zijn en voldoen aan de op de website vermelde vereisten.
5.6 Kleuren op het Product kunnen soms afwijken van de kleur op het door de Klant aangeleverde ontwerp. Dit kan met de kwaliteit van de afbeelding te maken hebben, het type Product of de kleur van het beeldscherm. Klant is zich hiervan bewust en accepteert dit.
5.7 De eigenschappen van verschillende Producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat JenDuMoulin hierbij afhankelijk is van haar leveranciers.
5.8 Het Product en de afbeelding daarop kunnen na verloop van tijd slijtage en/of verkleuring gaan vertonen. Klant verklaart hiermee bekend te zijn en gaat hiermee akkoord.
5.9 Producten dienen gewassen c.q. schoongemaakt te worden volgens de desbetreffende (was-)voorschriften.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien Klant al hetgeen Klant op grond van enige overeenkomst aan JenDuMoulin verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering.

7. Herroepingsrecht
7.1 Bij de aankoop van Producten heeft Klant geen herroepingsrecht. Alle door JenDuMoulin geleverde Producten zijn maatwerk en worden conform de specificaties van Klant gemaakt en zijn derhalve uitgezonderd van het herroepingsrecht voor consumenten.

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u JenDuMoulin daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
8.2 Indien door Klant is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en indien JenDuMoulin terzake in verzuim is, heeft JenDuMoulin de keuze de desbetreffende Producten, desgewenst tegen retournering daarvan door Klant, te vervangen door nieuwe Producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten.
8.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de Klant.
8.4 Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van JenDuMoulin, is JenDuMoulin niet aansprakelijk voor enige vorm van (directe of indirecte) schade. JenDuMoulin is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de desbetreffende overeenkomst.

Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 De ontwerpen, afbeeldingen, etc. die op de websites van JenDuMoulin zijn opgenomen, zijn door JenDuMoulin ontworpen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze afbeeldingen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JenDuMoulin. Alle rechten van intellectuele eigendom op door JenDuMoulin vervaardigde zaken, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, foto’s, slogans, fotografische opnamen en de content en de lay out van de websites berusten uitsluitend bij JenDuMoulin.
9.2 Indien de Klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het Product, garandeert Klant aan JenDuMoulin dat Klant rechthebbende is op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen en teksten die de Klant aanlevert, of dat er, zo nodig, toestemming is verkregen door Klant van de houders van daarop rustende rechten van intellectuele eigendom. Eventuele inbreuken op rechten van derden komen volledig voor rekening van de Klant.
9.3 Klant vrijwaart JenDuMoulin van alle vorderingen en aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van door Klant aan JenDuMoulin aangeleverde items als hiervoor vermeld. De Klant vergoedt JenDuMoulin alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder mede begrepen kosten voor verdediging.
9.4 JenDuMoulin kan het door de Klant aangeleverde ontwerp gebruiken op haar website (als voorbeeld en als promotiemateriaal, niet als verkoopobject). Indien Klant schriftelijk aangeeft hier niet mee akkoord te zijn, haalt JenDuMoulin zo spoedig mogelijk het desbetreffende ontwerp van de website.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en JenDuMoulin (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is JenDuMoulin niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van JenDuMoulin geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met Klant bij een eventueel geschil.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JenDuMoulin in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling hiervan aan Klant. In een dergelijk geval is JenDuMoulin niet gehouden tot enige schadevergoeding.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JenDuMoulin kan worden toegerekend. Hieronder valt in ieder geval, maar is niet beperkt tot, verlate, geen of onjuiste levering door toeleveranciers, ziekte en het kwijtraken van een levering bij de post.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JenDuMoulin vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 JenDuMoulin past alleen drukproeven toe voor aantallen groter dan 100 stuks.
12.3 JenDuMoulin is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
12.4 De namen en logo’s van bedrijven die een Product bestellen via JenDuMoulin kunnen gebruikt worden op de website van JenDuMoulin, tenzij het bedrijf expliciet en schriftelijk aangeeft dat dit niet is toegestaan.
12.5 JenDuMoulin heeft het recht door Klant aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren Producten, indien deze items naar de mening van JenDuMoulin in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht of cultuur of anderszins in strijd zijn met wetgeving en/of-regelgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Download algemene voorwaarden